Dyma ni eto fyth!

Felly neithiwr dyma ni yn cwrdd yn Neuadd Tysul unwaith eto i siarad gyda chynghorwyr am golli gwariant a gwasanaethau yn Llandysul.

Ers colli nawdd y Cyngor i’r pwll nofio (sef diben wreiddiol y blog hwn), r’yn ni wedi colli arian cynnal a chadw’r parc, toiledau cyhoeddus, Cartref Awel Deg, a nawr mae nhw’n bwriadu cau y llyfrgell.

Ond neithiwr daeth hi’n amlwg nad dim ond y llyfrgell sydd dan fygythiad, ond yr adeilad i gyd, sef y swyddfa daliadau, y stafelloedd dysgu bro (lle mae’r cyfrifiaduron a gwersi i oedolion yn digwydd) a’r orsaf heddlu.

“Byddai’r gymuned yn gallu rhedeg y llyfrgell,” meddai’r cynghorydd Dafydd Edwards, cyn datgelu y byddai “rhedeg y llyfrgell” yn meddwl, o bosib, cymryd cyfrifoldeb dros yr adeilad i gyd.

Felly, beth oedd canlyniad y cyfarfod?

Mae’n anodd dweud.  Yn gyntaf, cafodd unrhyw un oedd yn meddwl trefnu rota o wirfoddolwyr i redeg y llyfrgell eu darbwyllo’n ddigon disymwth nad staffio’r llyfrgell yw’r broblem, ond cynnal adeilad cyfan a’i hanner e’n wag.

Daeth yn amlwg bod pobl Llandysul yn gweld ein bod ni yn cael ein targedu dro ar ôl tro, a gwnaeth y cyn gynghorydd sir, Keith Evans, y pwynt bod y cyngor i’w weld yn canoli gwasanaethau mewn pedair canolfan, sef Aberystwyth, Aberteifi, Aberaeron a Llambed, ar draul y canolfannau mwy gwledig, sef Tregaron a Llandysul.

Addawodd y cyngh. Dafydd Edwards y byddai’n cael gafael ar ffigyrau fydd yn dangos gwariant y Cyngor mewn gwahanol ardaloedd, i ni gael gweld a yw ein canfyddiad ni, sef bod Llandysul yn sybsideiddio trefi mwy llewyrchus y sir yn wir ai peidio.  Diddorol bydd gweld y fath wybodaeth.

Ond un peth sydd yn amlwg, ar ôl i ni glywed yn y papurau lleol ychydig wythnosau yn ôl y bydd y ganolfan hamdden hefyd yn cael ei throsglwyddo i ni’r gymuned yn fuan:  Mae’r cyngor Sir yn gwneud penderfyniadau ar sail defnydd yn unig ynglŷn ag adnoddau’r sir.  Mae hynny’n ffordd hawdd iawn, a chibddall iawn yn fy marn i, o sicrhau bod yr adnoddau yn cael eu cadw gyda’i gilydd yn y trefi mwyaf, lle mae’r nifer mwyaf o bleidleiswyr.

Trueni mawr yw cael gwybod, er geiriau twym-galon Leanne Wood, ac er holl honiadau aelodau Seneddol a Chynulliad y Blaid, taw ystyriaethau economaidd noeth yw sail penderfyniadau cyngor dan arweiniad Plaid Cymru a’u bod, i’w weld, wedi anghofio neu danbrisio cost dynol eu penderfyniadau.

Rydyn ni wedi arfer ar weld, ar lefel Brydeinig, ac ar lefel Gymreig, bod pob dim yn mynd at yr ardaloedd mwyaf trefol – Llundain, Caerdydd ac ati.  Trueni yw gweld yr union batrwm yn cael ei dilyn ar lefel sirol hefyd.

I ddilyn ymgyrch arbed llyfrgell Llandysul ar Facebook, ewch i https://www.facebook.com/LlyfrgellLlandysulLibrary

I arwyddo’r ddeiseb, cliciwch yma: https://www.change.org/p/cyngor-sir-ceredigion-ceredigion-county-council-arbed-llyfrgell-llandysul-save-llandysul-library

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Dyma ni eto fyth!

  1. Pingback: Dyma ni eto fyth! | Llandysul Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s