Ysgol Newydd / New School

***Pwysig! Important!***

Mae cynnwrf cau’r pwll, a chyfnod y Nadolig, wedi’i gwneud hi’n anodd i bobl glywed am yr ymgynghoriad newydd yngyn a’r ysgol 3-19 sydd yn mynd yn ei flaen nawr.

Gallwch chi weld y ddogfen ymgynghoriad trwy glicio yma.

O weld cynllun sydd ar gael yn Ysgol Llandysul, Cynllun Amlinellol B sydd wedi’i fabwysiadu (ac sydd yn ymddangos ar glawr yr ymgynghoriad), gydag adeilad gwag wedi’i labeli “possible swimming pool”.  O graffu ar hynny, mae’n bosib taw pwll 25m sydd yn cael ei ddangos yn y cynllun, ond mae’r gair “possible” yn bwysig, a’r diffyg manylder yn ddadlennol.  Does dim sicrwydd bod pwll i fod yn yr ysgol o hyd, felly mae’n rhaid i ni bwyso ar y cyngor i sicrhau bod ‘na bwll yn Llandysul at ddefnydd yr ysgol!

Felly, os oes diddordeb gyda chi yn y cynlluniau, neu yn y pwll, ewch at dudalennau olaf yr ymgynghoriad, lle mae ffurflen sylwadau, neu ebostiwch eich sylwadau yn syth at addysg@ceredigion.gov.uk

NODER: Rhaid gwneud erbyn 6ed Ionawr!

Dydw i ddim wedi darllen yr ymgynghoriad llawn eto – mae’n siwr bydd rhagor o sylwadau gyda fi ar ol gwneud!

*******************

The excitement of the pool’s closure, and the Christmas period, has made it difficult for people to hear about the new consultation concerning the 3-19 school which is going on now.

You can see the consultation document by clicking here.

Seeing the plans which are available in Llandysul School, it is Outline Plan B that has been adopted (and which appears on the cover of the consultation), with an additional empty building marked “possible swimming pool”. Studying this, it’s possible that it is a 25m pool that is shown, but the word “possible” is important, and the lack of detail revealing.  There is still no certainty of a pool at the new school, so we will have to keep pressure on the council to ensure that there is a pool in Llandysul for the use of the school.

So, if you are interested in the plans, or in the pool, go to the last pages of the consultation, where there is a comments form, or email your comments directly to addysg@ceredigion.gov.uk

PLEASE NOTE: This needs to be done before the 6th January!

I haven’t read through the consultation document yet – I’m sure I’ll have more comments after I’ve read it properly!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s