Aros ar agor / Staying open

Newyddion! Breaking News!

Yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus, mae’r ymddiriedolwyr wedi penderfynu cadw’r pwll ar agor er mwyn i ni gael y cyfle i godi’r arian yn y gymuned..  Oherwydd y risg ariannol  Daeth dros 100 o bobl ymlaen i gefnogi’r pwll yn ariannol drwy addo £10 y mis, rhoddodd hynny hyder i’r ymddiriedolwyr.  Nawr mae eisiau i ni ffindio rhyw 160 arall o bobl sydd am i’r pwll aros ar agor o fis Ebrill 2014 ymlaen, pan ddaw’r arian grant i ben.  Cysylltwch gyda ni ar SOS@SOSLlandysul.com i gynnig eich cefnogaeth!

O ie, a diolch yn fawr iawn ar ran fy mhlant, fydd yn cael gwersi nofio eto y tymor nesaf, diolch i’ch haelioni chi!

*******************

Following the public meeting, the trustees have decided that the pool will remain open to give us the chance to raise the money in the community.  Over 100 people came forward to support the pool financially by pledging £10 a month, which gave the trustees confidence to take this risk.  Now, we need to find about 160 more people who want the pool to stay open from April 2014 onwards (when the grant support stops).  Contact us on SOS@SOSLlandysul.com to offer your support!

O, yes, and thank you on behalf of my children, who will be having swimming lessons again next term, thanks to your generosity!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Aros ar agor / Staying open

  1. sosllandysul says:

    Mae un o’r ymddiriedolwyr wedi gofyn i fi gywiro’r erthygl uchod. Dywedais i yn wreiddiol mae tan wyliau hanner tymor mis Chwefror byddai’r pwll ar agor, ond mae’r ymddiriedolwyr wedi penderfynu i aros ar agor am mor hir a gallan nhw, yn dilyn cefnogaeth y cyhoedd. Mae hyn yn risg mawr iddyn nhw, ac yn ei gwneud hi ganwaith mor bwysig i ni eu cefnogi nhw a’r pwll, a sicrhau’r arian i’w gadw ar agor. Diolch yn fawr i’r ymddiriedolwyr.

    One of the trustees has asked me to correct the above article. I said originaly that the pool would be open until the February half term. In fact, the trustees have decided to stay open for as long as possible, because of the public support. This is a massive risk to them, and makes it a hundred times more important for us to support them and the pool, and find the money to keep the pool open. Thank you very much, trustees

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s