Ffordd ymlaen i’r pwll! The way forward for the pool!

<<English below>>

***Ymunwch yn yr ymdrech i sicrhau dyfodol pwll Llandysul, drwy addo £10 y mis.  Ebostiwch info@aquacentrellandysul.co.uk am ragor o fanylion!***

Bu cyfarfod heno i drafod dyfodol y pwll, a chafwyd ffordd ymlaen.  Dyma grynodeb:

1) Mae’r cyngor wedi tynnu arian Llandysul, a dim un pwll arall yn y sir, ond dyma gam cyntaf proses 3 blyedd i arbed £20miliwn.  Dyw e ddim i’w weld bod neb yn sâff dros y blynyddau i ddod!  Bydd y pwll yn colli nawdd o £33,000 a swm pellach all fod gymaint ag £11,000 arall, sef £44,000 i gyd.  Dywedodd y cyngh. Gethin Jones, Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Ffordd o Fyw nad oedd y cyngor am i’r pwll gau, a gwnele nhw beth gallen nhw i helpu pe tawn ni’n ffindio ffordd o’i gadw ar agor.

2) Doedd dim opsiwn gyda’r ymddiriedolwyr ond cau, oherwydd bod rhaid iddyn nhw gadw digon o arian wrth gefn i dalu costiau cau y pwll.  Mae’r pwll yn colli arian o flwyddyn i flwyddyn, ac mae perygl mawr y byddai aros tan mis Ebrill i gau yn meddwl bod dim arian arôl yn y gronfa i dalu staff.  Byddai’r arian yn gorfod dod o bocedi y tri sydd yn ymddiriedolwyr.

3) Dydy’r pwll, ar hyn o bryd, ddim yn gallu denu arian grant, oherwydd bod y cyngor yn gwrthod rhoi lês hir ar y tir o dan yr adeilad.  Yn nôl y cyngor, mae hyn oherwydd bod tô yr adeilad yn ddiffygiol, ond, mae’n debyg nad yw’r lês wedi’i adneywddu ers 15 mlynedd, ymhell cyn i’r tô gael ei niweidio.

4) Cafodd y tô ei niweidio yn ystod gwaith i osod system gwresogi, gan y cyngor.  Felly gwaith diffygiol gan y cyngor (neu eu hisgontractwyr) sydd wedi achosi’r broblem sydd yn meddwl na all y pwll dderbyn grant i wneud pethau hanfodol, fel atgyweirio’r tô…

5) Mae’r boileri presennol wedi cyrraedd diwedd eu hoes.  Mae un wedi’i ddatgomisiynu’n barod, a’r llall yn byw ar sbarion boileri o’r un fath sydd yn cael eu scrapo.  Mae’r darnau yma yn dod yn fwy fwy prin, felly pob tro mae’r boiler yn torri, mae’n fwy anodd i’w drwsio.

6) Mae sawl opsiwn i adnewyddu’r boiler, a chlywon ni am foileri bio-mas fyddai’n rhoi gwres i’r ganolfan, ac yn derbyn nawdd “Egni Adnewyddol” gan y llywodraeth, fyddai’n rhatach o lawer na’r boileri presennol.  Ond, nid oes modd cael grantiau na chymorth gyda hyn, oherwydd nad oes lês tymor hir.

7) Daeth sawl cwestiwn a sylw ynglŷn â’r ffaith taw adnodd er iechyd yw’r pwll, yn ogystal ag adnodd hamdden.  Cododd sawl un hefyd y pwynt nad oedd llefydd gyda phyllau eraill i gynnig gwersi i blant Llandysul.

8) Cododd yr ymddiriedolwyr y pwynt nad oedd neb yn dod i gyfarfodydd blynyddol pwyllogr y pwll, a taw dim on 3 ymddiriedolwr gwirfoddol oedd ar ôl gyda’r pwyllgor.  Daeth sawl un ymlaen i ffindio mas mwy am fod yn ymddiriedolwr (ond mae wastas lle i ragor!).

9) Trafododd y cyfarfod syniad i ofyn am gefnogaeth misol i’r pwll, i gymryd lle nawdd y cyngor.  Byddai taliadau debyd uniongyrchol bob mis yn rhoi incwm gweladwy i’r pwll oedd yr ymddiriedolwyr yn gallu dibynnu arno, ac yn gallu sicrhau bod y pwll yn aros ar agor am ychydig.

10) Ar ddiwedd y cyfarfod, daeth ychydig dros gant o bobl ymlaen i addo talu £10 y mis i’r pwll er mwyn ei gadw ar agor.  Gan gynnwys rhai oedd wedi addo cyn y cyfarfod, mae hynny’n gyfystyr â rhyw £15,000 y flwyddyn o’r arian sydd wedi’i golli.

Mae’r gymuned wedi datgan yn glîr – dydyn ni ddim am golli ein pwll.  Rhyw 200 – 250 o bobl oedd yn y cyfarfod, ac felly roedd eu hanner wedi addo £10 y mis.  Mae hynny yn gefnogaeth rhyfeddol, ac os ydy eraill yn y gymuned yn gweld pwysigrwydd y syniad, byddwn ni yn gallu cyrraedd 300 o bobl – y nifer fyddai’n sicrhau bod y pwll yn agor ar ôl y nadolig, ac yn aros ar agor i ni gael datrys y problemau eraill.

Doedd yr ymddiriedolwyr ddim yn gallu gwneud penderfyniad ar sail y 125 llofnod sydd gyda ni’n barod, a bydd dim modd datgan bod y pwll yn sâff am sbel, felly nawr mae lan i ni.  Pe tai pob person sydd yn gallu talu £10 y mis yn ffindio 2 arall sydd yn gallu gwneud, fydden ni’n sâff.  Petai un pumed o’r bobl sydd wedi “hoffi” tudalen Facebook “Save Llandysul Swimming Pool” yn addo deg punt y mis, bydden ni’n sâff.

Gallwn ni wneud hyn!  Dewch yn rhan o’r ymdrech drwy gyfrannu £10 y mis.  Rho wbod i ni drwy ebostio enw ac ebost at SOS@SOSLlandysul.com.  Byddwn ni yn anfon ffurflen Debyd Uniongyrchol atoch chi pan fyddan nhw ar gael.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth!

**********

***Join the campaign to ensure the future of Llandysul Pool, by pledging £10 a month. Email info@aquacentrellandysul.co.uk for more details.***

There was a meeting tonight to discuss the future of the pool, and there is a way forward. Here is a summary:

1) The Council have pulled Llandysul’s money, and not the money of other pools, but this is the first step in a three year process to save £20million. It doesn’t seem that anyone will be safe over the next few years. The pool will lose a £33,000 grant, and another sum which may be as much as £11,000 making £44,000 in all. Coun. Gethin Jones, the cabinet member for Lifestyle Services said that the council didn’t want the pool to close, and that they would do what they could to help us if we found a way to keep the pool open.

2) The trustees had no real option but to close, because they have to keep enough money to cover the costs of closing the pool. The pool loses money from year to year, and there is a big danger that waiting until April to close would leave no money in the pot to pay staff. The money would have to come from the pockets of the three trustees.

3) At the moment, the pool is unable to attract grant money because the council refusal to give a long lease on the land beneath the pool. According to the council, this is because the roof of the building is defective, but apparently, the lease has not been renewed for 15 years, long before the roof was damaged.

4) The roof was damaged during work to fit a heating system, by the council. So, it is the council’s own work (or that of their subcontractor) that has caused the problem which means that the pool cannot get grant aid for essential work, such as mending the roof.

5) The current boilers have reached the end of their lives. One has been decommissioned already, and the other is living on the remains of boilers that are being scrapped. These scrap parts are getting rarer by the day, so each time the boiler breaks, it becomes more difficult to mend.

6) There are a number of options to replace the boilers, and we heard about new bio-mass boilers which would heat the centre, and receive feed-in tariff grants from the government, which would make them considerably cheaper to run than the current system. But,there is no way to get grants or support for these, because there is not a long term lease.

7) We had a number of questions and comments about the fact that the pool is used for health reasons as well as leisure. A number also raised the point that there are no places available at other pools in the area for children’s swimming lessons etc.

8) The trustees raised the point that no-one attends the annual general meeting of the pool, and that there are only 3 voluntary trustees left on the committee. A number of people came forward to find out more about being a trustee (but there’s always place for more!)

9) The meeting discussed the idea of asking for monthly support for the pool to take the place of the council grant being lost. Monthly direct debit payments would give a visible income to the pool that the trustees could rely on, and plan to use. This would ensure that the pool could stay open for a period.

10) At the end of the meeting, over 100 people came forward and pledged to pay £10 a month to the pool in order to keep it open. Including those who had promised support before the meeting, this would raise about £15,000 a year of the money that has been lost.

The community has clearly stated – we are not going to lose our pool. There were between 200 and 250 people at the meeting, so nearly a half of them pledged £10 a month. That is an astounding level of support, and if others in the community see the importance of the idea, we will be able to reach 300 people – the number that would make up for the loss of the full £44,000 from the council.

The trustees could not make s decision on the basis of 125 signatures that we have already, and we won’t be able to announce that the pool is safe for a while, so now, it is up to us. If everyone who has pledged £10 a month find two more people who would be willing, the pool would be safe. If one fifth of the people in the Facebook “Save Llandysul Swimming Pool” page pledged £10 a month, we would be safe…

We can do this! Become part of it, by pledging £10 a month. Email us your name and email address to info@aquacentrellandysul.co.uk. We will then send you a Direct Debit mandate as soon as they are available.

Thank you everyone for your support!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s