Dyma ni eto fyth!

Felly neithiwr dyma ni yn cwrdd yn Neuadd Tysul unwaith eto i siarad gyda chynghorwyr am golli gwariant a gwasanaethau yn Llandysul.

Ers colli nawdd y Cyngor i’r pwll nofio (sef diben wreiddiol y blog hwn), r’yn ni wedi colli arian cynnal a chadw’r parc, toiledau cyhoeddus, Cartref Awel Deg, a nawr mae nhw’n bwriadu cau y llyfrgell.

Ond neithiwr daeth hi’n amlwg nad dim ond y llyfrgell sydd dan fygythiad, ond yr adeilad i gyd, sef y swyddfa daliadau, y stafelloedd dysgu bro (lle mae’r cyfrifiaduron a gwersi i oedolion yn digwydd) a’r orsaf heddlu.

“Byddai’r gymuned yn gallu rhedeg y llyfrgell,” meddai’r cynghorydd Dafydd Edwards, cyn datgelu y byddai “rhedeg y llyfrgell” yn meddwl, o bosib, cymryd cyfrifoldeb dros yr adeilad i gyd.

Felly, beth oedd canlyniad y cyfarfod?

Mae’n anodd dweud.  Yn gyntaf, cafodd unrhyw un oedd yn meddwl trefnu rota o wirfoddolwyr i redeg y llyfrgell eu darbwyllo’n ddigon disymwth nad staffio’r llyfrgell yw’r broblem, ond cynnal adeilad cyfan a’i hanner e’n wag.

Daeth yn amlwg bod pobl Llandysul yn gweld ein bod ni yn cael ein targedu dro ar ôl tro, a gwnaeth y cyn gynghorydd sir, Keith Evans, y pwynt bod y cyngor i’w weld yn canoli gwasanaethau mewn pedair canolfan, sef Aberystwyth, Aberteifi, Aberaeron a Llambed, ar draul y canolfannau mwy gwledig, sef Tregaron a Llandysul.

Addawodd y cyngh. Dafydd Edwards y byddai’n cael gafael ar ffigyrau fydd yn dangos gwariant y Cyngor mewn gwahanol ardaloedd, i ni gael gweld a yw ein canfyddiad ni, sef bod Llandysul yn sybsideiddio trefi mwy llewyrchus y sir yn wir ai peidio.  Diddorol bydd gweld y fath wybodaeth.

Ond un peth sydd yn amlwg, ar ôl i ni glywed yn y papurau lleol ychydig wythnosau yn ôl y bydd y ganolfan hamdden hefyd yn cael ei throsglwyddo i ni’r gymuned yn fuan:  Mae’r cyngor Sir yn gwneud penderfyniadau ar sail defnydd yn unig ynglŷn ag adnoddau’r sir.  Mae hynny’n ffordd hawdd iawn, a chibddall iawn yn fy marn i, o sicrhau bod yr adnoddau yn cael eu cadw gyda’i gilydd yn y trefi mwyaf, lle mae’r nifer mwyaf o bleidleiswyr.

Trueni mawr yw cael gwybod, er geiriau twym-galon Leanne Wood, ac er holl honiadau aelodau Seneddol a Chynulliad y Blaid, taw ystyriaethau economaidd noeth yw sail penderfyniadau cyngor dan arweiniad Plaid Cymru a’u bod, i’w weld, wedi anghofio neu danbrisio cost dynol eu penderfyniadau.

Rydyn ni wedi arfer ar weld, ar lefel Brydeinig, ac ar lefel Gymreig, bod pob dim yn mynd at yr ardaloedd mwyaf trefol – Llundain, Caerdydd ac ati.  Trueni yw gweld yr union batrwm yn cael ei dilyn ar lefel sirol hefyd.

I ddilyn ymgyrch arbed llyfrgell Llandysul ar Facebook, ewch i https://www.facebook.com/LlyfrgellLlandysulLibrary

I arwyddo’r ddeiseb, cliciwch yma: https://www.change.org/p/cyngor-sir-ceredigion-ceredigion-county-council-arbed-llyfrgell-llandysul-save-llandysul-library

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Debyd Uniongyrchol – Direct Debit

I bawb sydd wedi rhoi manylion ebost er mwyn derbyn ffurflen Direct Debit: byddwch chi yn derbyn ebost yn esbonio i chi shwd mae creu taliad. Plis cadwch at £10 neu fwy os oes modd, ond bydd y pwll a’r gymuned yngwethfawrogi ta beth ych chi’n gallu fforddio. Is nag ydych chi’n derbyn yr ebost, yna gad i Trystan wbod yn y pwll – info@aquacentrellandysul.co.uk. Diolch yn fawr!   To everyone who has given their email addresses in order to receive a Direct Debit form: you will receive an email explaining how to set up a payment. Please keep to £10 (or more) if you can, but the pool, and the community, will be grateful for whatever you can afford. If you do not receive the email, please let Trystan know at the pool – info@aquacentrellandysul.co.uk. Thank you ver much.  Sori mawr os yw’r neges yma braidd yn fratiog – wi’n defnyddio iPad rhywun arall mewn gwesty ac ma autocorrect bron yn drech na fi!  Sorry if this message is a bit terse – I’m using someone else’s iPad in a hotel room with autocorrect really getting on my nerves…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Ysgol Newydd / New School

***Pwysig! Important!***

Mae cynnwrf cau’r pwll, a chyfnod y Nadolig, wedi’i gwneud hi’n anodd i bobl glywed am yr ymgynghoriad newydd yngyn a’r ysgol 3-19 sydd yn mynd yn ei flaen nawr.

Gallwch chi weld y ddogfen ymgynghoriad trwy glicio yma.

O weld cynllun sydd ar gael yn Ysgol Llandysul, Cynllun Amlinellol B sydd wedi’i fabwysiadu (ac sydd yn ymddangos ar glawr yr ymgynghoriad), gydag adeilad gwag wedi’i labeli “possible swimming pool”.  O graffu ar hynny, mae’n bosib taw pwll 25m sydd yn cael ei ddangos yn y cynllun, ond mae’r gair “possible” yn bwysig, a’r diffyg manylder yn ddadlennol.  Does dim sicrwydd bod pwll i fod yn yr ysgol o hyd, felly mae’n rhaid i ni bwyso ar y cyngor i sicrhau bod ‘na bwll yn Llandysul at ddefnydd yr ysgol!

Felly, os oes diddordeb gyda chi yn y cynlluniau, neu yn y pwll, ewch at dudalennau olaf yr ymgynghoriad, lle mae ffurflen sylwadau, neu ebostiwch eich sylwadau yn syth at addysg@ceredigion.gov.uk

NODER: Rhaid gwneud erbyn 6ed Ionawr!

Dydw i ddim wedi darllen yr ymgynghoriad llawn eto – mae’n siwr bydd rhagor o sylwadau gyda fi ar ol gwneud!

*******************

The excitement of the pool’s closure, and the Christmas period, has made it difficult for people to hear about the new consultation concerning the 3-19 school which is going on now.

You can see the consultation document by clicking here.

Seeing the plans which are available in Llandysul School, it is Outline Plan B that has been adopted (and which appears on the cover of the consultation), with an additional empty building marked “possible swimming pool”. Studying this, it’s possible that it is a 25m pool that is shown, but the word “possible” is important, and the lack of detail revealing.  There is still no certainty of a pool at the new school, so we will have to keep pressure on the council to ensure that there is a pool in Llandysul for the use of the school.

So, if you are interested in the plans, or in the pool, go to the last pages of the consultation, where there is a comments form, or email your comments directly to addysg@ceredigion.gov.uk

PLEASE NOTE: This needs to be done before the 6th January!

I haven’t read through the consultation document yet – I’m sure I’ll have more comments after I’ve read it properly!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Llwch yn setlo / Dust Settling

Mae’r llwch yn setlo ar ôl cynnwrf y ddyddiau diwethaf yn y Ganolfan Dŵr.  Mae Trystan yn paratoi at hala ffurflenni Debyd Uniongyrchol (DU) mas, felly byddaf i yn mynd â’r holl fanylion sydd gyda fi i’r Ganolfan nes mlaen heddi (Dydd Sadwrn).  Er mwyn gwneud pethau’n haws i bawb, os oes rhagor o fanylion DU i ddodd, yn lle hala nhw at SOS, gallwch chi eu hala nhw’n syth at info@aquacentrellandysul.co.uk a bydd Trystan yn delio gyda nhw’n uniongyrchol.

Mae llwyth o bethau gyda ni i wneud o hyd, fel lledaenu’r neges fel bo pawb sydd â diddordeb yn gwbod am y cynllun DU, a meddwl am ffynonellau eraill o arian, felly cariwch mlaen i ymweld â ni, a gyda gwefan y ganolfan dwr yn http://www.aquacentrellandysul.co.uk/
PWYSIG: Os ydych chi’n byw ochr Sir Gâr i’r Teifi, mae eisiau’ch llofnodion i’r Ganolfan gael gofyn am arian gan gwmni Melinau Gwynt Statcraft.  Dewch â chymaint o enwau â phosib i’r ganolfan Dŵr erbyn Dydd Gwener 20fed Rhagfyr

**************

The dust is settling after the excitement of the last few days at the Aqua Centre.  Trystan is preparing to send our Direct Debit (DD) forms, so I will be taking all the details that I have to the centre later today (Saturday).  To make things easier for everyone, if there are more DD details to come, instead of sending them to SOS, you can send them straight to info@aquacentrellandysul.co.uk and Trystan will deal with them directly.

There’s loads of things still to do, like spreading the word so that everyone who is interested gets to hear about the DD scheme, and thinking about other sources of funding, so keep on visiting us here, and look regularly at http://www.aquacentrellandysul.co.uk/

IMPORTANT: If you live on the Carmarthenshire side of the Teifi, your signatures are needed to allow the Aqua Centre to apply for money from the Windmill company, Statcraft.  Bring as many names as possible to the Centre before the 20th December!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aros ar agor / Staying open

Newyddion! Breaking News!

Yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus, mae’r ymddiriedolwyr wedi penderfynu cadw’r pwll ar agor er mwyn i ni gael y cyfle i godi’r arian yn y gymuned..  Oherwydd y risg ariannol  Daeth dros 100 o bobl ymlaen i gefnogi’r pwll yn ariannol drwy addo £10 y mis, rhoddodd hynny hyder i’r ymddiriedolwyr.  Nawr mae eisiau i ni ffindio rhyw 160 arall o bobl sydd am i’r pwll aros ar agor o fis Ebrill 2014 ymlaen, pan ddaw’r arian grant i ben.  Cysylltwch gyda ni ar SOS@SOSLlandysul.com i gynnig eich cefnogaeth!

O ie, a diolch yn fawr iawn ar ran fy mhlant, fydd yn cael gwersi nofio eto y tymor nesaf, diolch i’ch haelioni chi!

*******************

Following the public meeting, the trustees have decided that the pool will remain open to give us the chance to raise the money in the community.  Over 100 people came forward to support the pool financially by pledging £10 a month, which gave the trustees confidence to take this risk.  Now, we need to find about 160 more people who want the pool to stay open from April 2014 onwards (when the grant support stops).  Contact us on SOS@SOSLlandysul.com to offer your support!

O, yes, and thank you on behalf of my children, who will be having swimming lessons again next term, thanks to your generosity!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Ffordd ymlaen i’r pwll! The way forward for the pool!

<<English below>>

***Ymunwch yn yr ymdrech i sicrhau dyfodol pwll Llandysul, drwy addo £10 y mis.  Ebostiwch info@aquacentrellandysul.co.uk am ragor o fanylion!***

Bu cyfarfod heno i drafod dyfodol y pwll, a chafwyd ffordd ymlaen.  Dyma grynodeb:

1) Mae’r cyngor wedi tynnu arian Llandysul, a dim un pwll arall yn y sir, ond dyma gam cyntaf proses 3 blyedd i arbed £20miliwn.  Dyw e ddim i’w weld bod neb yn sâff dros y blynyddau i ddod!  Bydd y pwll yn colli nawdd o £33,000 a swm pellach all fod gymaint ag £11,000 arall, sef £44,000 i gyd.  Dywedodd y cyngh. Gethin Jones, Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Ffordd o Fyw nad oedd y cyngor am i’r pwll gau, a gwnele nhw beth gallen nhw i helpu pe tawn ni’n ffindio ffordd o’i gadw ar agor.

2) Doedd dim opsiwn gyda’r ymddiriedolwyr ond cau, oherwydd bod rhaid iddyn nhw gadw digon o arian wrth gefn i dalu costiau cau y pwll.  Mae’r pwll yn colli arian o flwyddyn i flwyddyn, ac mae perygl mawr y byddai aros tan mis Ebrill i gau yn meddwl bod dim arian arôl yn y gronfa i dalu staff.  Byddai’r arian yn gorfod dod o bocedi y tri sydd yn ymddiriedolwyr.

3) Dydy’r pwll, ar hyn o bryd, ddim yn gallu denu arian grant, oherwydd bod y cyngor yn gwrthod rhoi lês hir ar y tir o dan yr adeilad.  Yn nôl y cyngor, mae hyn oherwydd bod tô yr adeilad yn ddiffygiol, ond, mae’n debyg nad yw’r lês wedi’i adneywddu ers 15 mlynedd, ymhell cyn i’r tô gael ei niweidio.

4) Cafodd y tô ei niweidio yn ystod gwaith i osod system gwresogi, gan y cyngor.  Felly gwaith diffygiol gan y cyngor (neu eu hisgontractwyr) sydd wedi achosi’r broblem sydd yn meddwl na all y pwll dderbyn grant i wneud pethau hanfodol, fel atgyweirio’r tô…

5) Mae’r boileri presennol wedi cyrraedd diwedd eu hoes.  Mae un wedi’i ddatgomisiynu’n barod, a’r llall yn byw ar sbarion boileri o’r un fath sydd yn cael eu scrapo.  Mae’r darnau yma yn dod yn fwy fwy prin, felly pob tro mae’r boiler yn torri, mae’n fwy anodd i’w drwsio.

6) Mae sawl opsiwn i adnewyddu’r boiler, a chlywon ni am foileri bio-mas fyddai’n rhoi gwres i’r ganolfan, ac yn derbyn nawdd “Egni Adnewyddol” gan y llywodraeth, fyddai’n rhatach o lawer na’r boileri presennol.  Ond, nid oes modd cael grantiau na chymorth gyda hyn, oherwydd nad oes lês tymor hir.

7) Daeth sawl cwestiwn a sylw ynglŷn â’r ffaith taw adnodd er iechyd yw’r pwll, yn ogystal ag adnodd hamdden.  Cododd sawl un hefyd y pwynt nad oedd llefydd gyda phyllau eraill i gynnig gwersi i blant Llandysul.

8) Cododd yr ymddiriedolwyr y pwynt nad oedd neb yn dod i gyfarfodydd blynyddol pwyllogr y pwll, a taw dim on 3 ymddiriedolwr gwirfoddol oedd ar ôl gyda’r pwyllgor.  Daeth sawl un ymlaen i ffindio mas mwy am fod yn ymddiriedolwr (ond mae wastas lle i ragor!).

9) Trafododd y cyfarfod syniad i ofyn am gefnogaeth misol i’r pwll, i gymryd lle nawdd y cyngor.  Byddai taliadau debyd uniongyrchol bob mis yn rhoi incwm gweladwy i’r pwll oedd yr ymddiriedolwyr yn gallu dibynnu arno, ac yn gallu sicrhau bod y pwll yn aros ar agor am ychydig.

10) Ar ddiwedd y cyfarfod, daeth ychydig dros gant o bobl ymlaen i addo talu £10 y mis i’r pwll er mwyn ei gadw ar agor.  Gan gynnwys rhai oedd wedi addo cyn y cyfarfod, mae hynny’n gyfystyr â rhyw £15,000 y flwyddyn o’r arian sydd wedi’i golli.

Mae’r gymuned wedi datgan yn glîr – dydyn ni ddim am golli ein pwll.  Rhyw 200 – 250 o bobl oedd yn y cyfarfod, ac felly roedd eu hanner wedi addo £10 y mis.  Mae hynny yn gefnogaeth rhyfeddol, ac os ydy eraill yn y gymuned yn gweld pwysigrwydd y syniad, byddwn ni yn gallu cyrraedd 300 o bobl – y nifer fyddai’n sicrhau bod y pwll yn agor ar ôl y nadolig, ac yn aros ar agor i ni gael datrys y problemau eraill.

Doedd yr ymddiriedolwyr ddim yn gallu gwneud penderfyniad ar sail y 125 llofnod sydd gyda ni’n barod, a bydd dim modd datgan bod y pwll yn sâff am sbel, felly nawr mae lan i ni.  Pe tai pob person sydd yn gallu talu £10 y mis yn ffindio 2 arall sydd yn gallu gwneud, fydden ni’n sâff.  Petai un pumed o’r bobl sydd wedi “hoffi” tudalen Facebook “Save Llandysul Swimming Pool” yn addo deg punt y mis, bydden ni’n sâff.

Gallwn ni wneud hyn!  Dewch yn rhan o’r ymdrech drwy gyfrannu £10 y mis.  Rho wbod i ni drwy ebostio enw ac ebost at SOS@SOSLlandysul.com.  Byddwn ni yn anfon ffurflen Debyd Uniongyrchol atoch chi pan fyddan nhw ar gael.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth!

**********

***Join the campaign to ensure the future of Llandysul Pool, by pledging £10 a month. Email info@aquacentrellandysul.co.uk for more details.***

There was a meeting tonight to discuss the future of the pool, and there is a way forward. Here is a summary:

1) The Council have pulled Llandysul’s money, and not the money of other pools, but this is the first step in a three year process to save £20million. It doesn’t seem that anyone will be safe over the next few years. The pool will lose a £33,000 grant, and another sum which may be as much as £11,000 making £44,000 in all. Coun. Gethin Jones, the cabinet member for Lifestyle Services said that the council didn’t want the pool to close, and that they would do what they could to help us if we found a way to keep the pool open.

2) The trustees had no real option but to close, because they have to keep enough money to cover the costs of closing the pool. The pool loses money from year to year, and there is a big danger that waiting until April to close would leave no money in the pot to pay staff. The money would have to come from the pockets of the three trustees.

3) At the moment, the pool is unable to attract grant money because the council refusal to give a long lease on the land beneath the pool. According to the council, this is because the roof of the building is defective, but apparently, the lease has not been renewed for 15 years, long before the roof was damaged.

4) The roof was damaged during work to fit a heating system, by the council. So, it is the council’s own work (or that of their subcontractor) that has caused the problem which means that the pool cannot get grant aid for essential work, such as mending the roof.

5) The current boilers have reached the end of their lives. One has been decommissioned already, and the other is living on the remains of boilers that are being scrapped. These scrap parts are getting rarer by the day, so each time the boiler breaks, it becomes more difficult to mend.

6) There are a number of options to replace the boilers, and we heard about new bio-mass boilers which would heat the centre, and receive feed-in tariff grants from the government, which would make them considerably cheaper to run than the current system. But,there is no way to get grants or support for these, because there is not a long term lease.

7) We had a number of questions and comments about the fact that the pool is used for health reasons as well as leisure. A number also raised the point that there are no places available at other pools in the area for children’s swimming lessons etc.

8) The trustees raised the point that no-one attends the annual general meeting of the pool, and that there are only 3 voluntary trustees left on the committee. A number of people came forward to find out more about being a trustee (but there’s always place for more!)

9) The meeting discussed the idea of asking for monthly support for the pool to take the place of the council grant being lost. Monthly direct debit payments would give a visible income to the pool that the trustees could rely on, and plan to use. This would ensure that the pool could stay open for a period.

10) At the end of the meeting, over 100 people came forward and pledged to pay £10 a month to the pool in order to keep it open. Including those who had promised support before the meeting, this would raise about £15,000 a year of the money that has been lost.

The community has clearly stated – we are not going to lose our pool. There were between 200 and 250 people at the meeting, so nearly a half of them pledged £10 a month. That is an astounding level of support, and if others in the community see the importance of the idea, we will be able to reach 300 people – the number that would make up for the loss of the full £44,000 from the council.

The trustees could not make s decision on the basis of 125 signatures that we have already, and we won’t be able to announce that the pool is safe for a while, so now, it is up to us. If everyone who has pledged £10 a month find two more people who would be willing, the pool would be safe. If one fifth of the people in the Facebook “Save Llandysul Swimming Pool” page pledged £10 a month, we would be safe…

We can do this! Become part of it, by pledging £10 a month. Email us your name and email address to info@aquacentrellandysul.co.uk. We will then send you a Direct Debit mandate as soon as they are available.

Thank you everyone for your support!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Cyhoeddus / Public Meeting

Cyfarfod Cyhoeddus / Public Meeting!

Bydd cyfarfod Cyhoeddus yn Neuadd Tysul am 7 o’r gloch nos Fawrth 10fed Rhagfyr.

Bydd aelodau o bwyllgor y pwll, ac aelodau cyngor Ceredigion yno i esbonio’r penderfyniadau ac i ateb cwestiynau.

Hefydd (ac yn bwysicach!) bydd modd trafod y ffordd ymlaen, a sut ŷn ni’r gymuned yn mynd i sicrhau dyfodol i nofio yn Llandysul.

Dewch yn llu!

****************

There will be a public meeting in Neuadd Tysul at 7 pm on Tuesday 10th December.

There will be members of the Pool committee and of the Council there, to explain the decisions that have been taken and to answer your questions.

Also (and maybe more importantly!) there will be a chance to discuss the way forward, and how we the community are going to ensure the future of swimming in Llandysul.

Be there!

Posted in Uncategorized | Leave a comment